RRBCS ROSLAGSPICKNICK I NORRTÄLJE DEN 13 AUGUSTI 2006

Efter en välfylld klubbvår var det så äntligen dags för den av Eva och Bengt Löthner på sedvanligt sätt arrangerade Roslagspicknicken, denna gång i RRBC’s regi. Evenemanget skulle enligt den trevliga inbjudan gå av stapeln den 13 augusti redan klockan 10.30 och var förlagt till det sägenomspunna Penningby slott i det vackra Roslagen norr om Stockholm. Av den lockande inbjudan framgick även att Eva och Bengt beställt lysande solsken under en klarblå himmel, med påföljd att en riktig picknick denna gång var inplanerad. Efter att ha erhållit del av inbjudan såg jag mig givetvis nödsakad att omgående kontakta Eva och Bengt för att anmäla vårt intresse för detta eminenta evenemang. Veckan innan evenemanget skulle gå av stapeln kunde jag och min kära hustru med belåtenhet konstatera att väderutsikterna såg strålande ut, vilken prognos tyvärr ju närmare det inplanerade datumet vi kom såg allt dystrare ut, för att dagen innan innefatta ett påstående om kraftigt och ihållande regn, något som givetvis grumlade utsikterna till en picknick under den lysande sol och den klarblå himmel Eva och Bengt beställt av vädrets makter. Visa av erfarenhet drog vi dock genast slutsatsen att om Eva och Bengt utlovat sol så blir det sol alldeles oavsett vad de ovederhäftiga prognosmakarna förutspår, en erfarenhet grundad på samtliga de andra synnerligen trevliga Roslagspicknickar vi närvarat vid, med påföljd att väckarklockan kom att inställas på en enligt mitt förmenande oskäligt tidig timme. Då persiennerna drogs upp i ottan på evenemangsdagen kunde vi konstatera att prognosmakarna tyvärr spått alldeles rätt, i vart fall vad Stockholms innerstad beträffar, vilket dock inte hindrade att väderutsikterna i Roslagen skulle kunna se helt annorlunda ut.

Under framkörning av klenoden noterades glädjande nog att regnvädret upphörde och dessutom att vädret blev allt bättre ju längre från Stockholm vi färdades fram på de vackra roslagsvägarna, varefter den av Eva och Bengt utlovade lysande solen från en klarblå himmel inställde sig.

Efter avslutad picknick begav sig de flesta av oss till den närliggande Linneladan för att där bese de intressanta alster som utbjöds. Min planerade genomgång av Linneladan kom dock att hastigt avbrytas alldeles efter att vi anlänt till densamma såsom en följd av att den unga damen i familjen förklarade sig vara i behov av ett besök på en bekvämlighetsinrättning, vilken efter förfrågan visade sig bestå av en mindre intilliggande byggnad. Då såväl jag själv som unga damen i familjen med viss tvekan närmade oss den utpekade byggnaden kunde vi på ett högst avsevärt avstånd förnimma att densamma näppeligen inrymde någon väldoftande Gardeniaodling, vilken förnimmelse bryskt besannades då vi öppnade den med hake försedda dörren i syfte att verkställa det värv för vilket vi besökte densamma. Milt uttryckt bedövade av den överväldigande naturupplevelsen tog vi oss på osäkra och svaga ben tillbaka mot Linneladan och de där samlade entusiasterna för att efter en stund säga farväl, varefter vi kom att bege oss hemåt.

Efter ca 15 minuters bilfärd hade tiden för Evas och Bengts beställning av fint väder uppenbarligen gått till ända då ett skyfall istället infann sig, något som dock vare sig grumlade humör eller minnet av detta års Roslagspicknick, vilken vi givetvis innerligt hoppas kommer att gå av stapeln även under nästkommande år. Avslutningsvis vill familjen och jag själv framföra våra varmaste tack för såväl detta synnerligen vällovliga initiativ som det synnerligen trevliga evenemang det utmynnade i samt även vårt varma tack till alla de synnerligen trevliga entusiaster som deltog i detsamma.

TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Under resans gång kom vi tyvärr även till brysk insikt att Penningby slott inte var beläget så nära Stockholm som vi hade räknat med, vilken insikt fick till följd att den lugna och angenäma färden alltmer kom att övergå i en något hastigare sådan för att uttrycka sig milt. Samtidigt kunde vi förnimma känslan av att våra medtrafikanter längs vägen alltmer kom att gestalta sig som mottrafikanter för att därefter övergå till rena trafikhinder. Fem minuter innan visningen var inplanerad kom vi dock att sammanstråla med ett 20-tal glada och synnerligen trevliga entusiaster, vilka även de tappert nog vågat trotsa vädrets makter för att infinna sig till evenemanget och den inledningsvis inplanerade visningen av Penningby slott av företrädare för en av ägarfamiljerna till desamma. Visningen av slottet, vars historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1400-talet, var mycket intressant och gav oss alla en djup inblick i såväl slottets, Roslagens- som nationens historia och de förändringar och den utveckling dessa varit föremål för. Efter denna i alla avseenden trevliga och högst intressanta visning var det dags för den inplanerade trevliga picknicken i glada vänners lag, vilken förlades i anknytning till slottet. Under picknicken kunde vi alla konstatera att gråa moln hopade sig vid horisonten runt slottet medan solens strålar generöst värmde oss under avnjutandet av vår lunch.