INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FÖR THE ROLLS-ROYCE & BENTLEY CLUB - RRBC

PARTER OCH ANSVAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER 

The Rolls-Royce & Bentley Club – RRBC, 802428-5895, c/o Leif Svensson, Mossbergsväg 10, 311 93 Långås, nedan kallad klubben, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för dess verksamhet.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att klubben ska kunna bedriva dess verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Klubben finns till för sina medlemmar, vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det ändamål klubben har enligt sina stadgar. Hanteringen avser bland annat medlemsavgifter samt andra avgifter i samband med rallyn, kontakter med berört försäkringsbolag vad avser genom klubben tecknade fordonsförsäkringar samt upprättande av medlemsmatrikel och administration av medlemsutskick.


Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 

·    Hantering av medlemskap i klubben

·    Klubbadministration

·    Deltagande i klubbverksamhet

·    Administration av medlemsutskick

·    Ansökan och hantering fordonsförsäkringar

·    Kontakt med Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, och enskilda medlemmar i klubben

·    Upprättande och utskick av medlemsmatrikel

·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på vår hemsida

VILKA DELAR VPERSONUPPGIFTER MED?

Klubben kan behöva dela personuppgifter med MHRF och klubbens försäkringsbolag i syfte att kunna fullgöra dess åtaganden såväl mot MHRF som gentemot Dig som medlem. Vidare kan klubben behöva dela uppgifter med andra fordonsentusiastklubbar vid gemensamt ordnade rallyn.


Klubben delar endast personuppgifter med part i tredje land om medlem genom klubbens försorg anmäler sig till rally i sådant land.


Medlemmarnas personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.


VILKEN LAGLIG GRUND HAR VFÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

Den lagliga grunden för klubbens personuppgiftsbehandling är medlemmens medlemskap i klubben.

HUR LÄNGE SPARAR VDINA PERSONUPPGIFTER?

Klubben kommer att genomföra en årsvis bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du som registrerad som medlem har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende klubbens behandling av Dina personuppgifter. Klubben ska vid begäran av registerutdrag förse Dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som Du begär får klubben ta ut en rimlig avgift grundad på administrativa kostnader. Du kan begära ett registerutdrag av ordföranden i klubben, varvid adressen framgår av klubbens hemsida.


Du har rätt att få Dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:


· Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

· Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

· Om Du motsätter Dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än Dina intressen

· Om personuppgifterna har behandlats olagligt

· Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta Dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva Dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta ordföranden i klubben för att utöva Dina rättigheter. Vidare har Du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se


På datainspektionens hemsida finns även ytterligare information om gällande rätt att hämta.


Om Du önskar mer information om hur klubben arbetar för att tillvarata dina rättigheter ber vi Dig kontakta klubbens sekreterare vars adress återfinnes på klubbens hemsida.

OM DU VILL VETA MER

Har Du ytterligare frågor om gällande bestämmelser rekommenderar klubben Dig att besöka EUs hemsida,


https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv